គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Sony

Saturday

 • CHICAGO MED (SEASON 3)
 • GREAT NEWS

Sunday

 • ALIAS (SEASON 3)
 • CODE BLACK (SEASON 2)

Monday

 • HOW TO GET AWAY WITH MURDER (SEASON 3)
 • MAKE YOU LAUGH OUT LOUD (SEASON 4)

Tuesday

 • HOW TO GET AWAY WITH MURDER (SEASON 3)
 • MAKE YOU LAUGH OUT LOUD (SEASON 4)

Wednesday

 • HOW TO GET AWAY WITH MURDER (SEASON 3)
 • MAKE YOU LAUGH OUT LOUD (SEASON 4)

Thursday

 • HOW TO GET AWAY WITH MURDER (SEASON 3)
 • MAKE YOU LAUGH OUT LOUD (SEASON 4)

Friday

 • HOW TO GET AWAY WITH MURDER (SEASON 3)
 • MAKE YOU LAUGH OUT LOUD (SEASON 4)