គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Action Movies

Monday

 • GET THE GIRL
 • SINGULARITY

Tuesday

 • MAYHEM
 • SURROGATES

Wednesday

 • ARMED RESPONSE
 • S.M.A.R.T. CHASE

Thursday

 • THE UNINVITED
 • SPIDER-MAN

Friday

 • JOHN CARTER
 • BLACKMARK

Saturday

 • SPEED
 • MISSIONARY MAN

Sunday