គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

E!

Tuesday

 • Keeping Up With The Kardashians S12
 • Keeping Up With The Kardashians S12

Wednesday

 • Keeping Up With The Kardashians S12
 • Keeping Up With The Kardashians S12

Thursday

 • Keeping Up With The Kardashians S12
 • Keeping Up With The Kardashians S13

Friday

 • Keeping Up With The Kardashians S13
 • Keeping Up With The Kardashians S13

Saturday

 • Keeping Up With The Kardashians S13
 • Keeping Up With The Kardashians S13

Sunday

 • Keeping Up With The Kardashians S13
 • Keeping Up With The Kardashians S13

Monday

 • Keeping Up With The Kardashians S13
 • Keeping Up With The Kardashians S13