គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

National Geographic

Saturday

 • Yukon Gold
 • Live Free or Die

Sunday

 • Witness To Disaster
 • Brain Games

Monday

 • Wicked Tuna: North vs South
 • Extreme Flight: Indian Air Force

Tuesday

 • Car SOS
 • Lost Treasures of The Maya

Wednesday

 • Brain Games
 • Wicked Tuna: North vs South

Thursday

 • Building The Channel Tunnel
 • Outback Wrangler

Friday

 • Hitler's Death Army - Das Reich
 • Primal Survivor China