គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

TLC

Friday

 • Love At First Swipe (S1)
 • The Little Couple (S9)

Saturday

 • Say Yes To The Dress: Uk (S4)
 • Say Yes To The Dress: Lancashire (S1)

Sunday

 • Fun Taiwan First Timer (S1)
 • Bizarre Foods: Delicious Destinations (S7)

Monday

 • Buddy's Big Bakedown (S1)
 • Cake Hunters (S3)

Tuesday

 • Ultimate Shopper (S2)
 • Hair Goddess (S1)

Wednesday

 • Star Plates (S1)
 • Star Plates (S1)

Thursday

 • Cake Hunters (S3)
 • Best Of Buddy's (S1)