គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

CTV 8 HD

Monday

 • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
 • ភាពយន្តភាគចិនរឿង បុរសបំលែងកាយ

Tuesday

 • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
 • 8 HD Morning News

Wednesday

 • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
 • 8 HD Morning News

Thursday

 • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
 • 8 HD Morning News

Friday

 • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
 • 8 HD Morning News

Saturday

 • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
 • 8 HD Morning News

Sunday

 • ព័ត៌មានកបាទក្រហម
 • ភាពយន្តភាគចិនរឿង បុរសបំលែងកាយ