គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

FFM HD

Monday

 • ANNIE
 • THE WIND IN THE WILLOWS

Tuesday

 • CROWNING JULES
 • JUMANJI

Wednesday

 • PAPER PLANES
 • EVOLUTION

Thursday

 • BOBBY JONES: STROKE OF GENIUS
 • GROWING UP SMITH

Friday

 • JUMANJI
 • ZOOM

Saturday

 • BICENTENNIAL MAN
 • THE SOUND OF MUSIC LIVE!

Sunday

 • KINDERGARTEN COP 2
 • HOOK