គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

TLC

Thursday

 • Freakshow Cakes (S1)
 • Freakshow Cakes (S1)

Friday

 • Travel For Love (S1)
 • Travel For Love (S1)

Saturday

 • 90 Day Fiance: The Other Way (S1)
 • 90 Day Fiance: The Other Way (S1)

Sunday

 • Girl Meets Farm (S5)
 • Girl Meets Farm (S5)

Monday

 • Crazy Cakes (S2)
 • Bakers Vs. Fakers (S2)

Tuesday

 • Extreme Couponing (S3)
 • Extreme Couponing (S3)

Wednesday

 • Martha & Snoop's Potluck Dinner Party (S2)
 • Martha & Snoop's Potluck Dinner Party (S2)