គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Animax HD

Tuesday

 • D.GRAY-MAN
 • HUNTER X HUNTER

Wednesday

 • D.GRAY-MAN
 • HUNTER X HUNTER

Thursday

 • D.GRAY-MAN
 • HUNTER X HUNTER

Friday

 • D.GRAY-MAN
 • HUNTER X HUNTER

Saturday

 • HUNTER X HUNTER
 • HUNTER X HUNTER

Sunday

 • THE SEVEN DEADLY SINS -IMPERIAL WRATH OF THE GODS-
 • YO-KAI WATCH

Monday

 • D.GRAY-MAN
 • HUNTER X HUNTER