គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Movies Premium

Sunday

 • TED 2
 • DRACULA UNTOLD

Monday

 • G.I. JOE: THE RISE OF COBRA
 • THE GREATEST SHOWMAN

Tuesday

 • MASTER AND COMMANDER: THE FAR SIDE OF THE WORLD
 • TAKEN 2

Wednesday

 • ATOMIC BLONDE
 • HOME

Thursday

 • OBLIVION
 • MILLION DOLLAR ARM

Friday

 • SPIDER-MAN 2
 • NATIONAL TREASURE

Saturday