គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Movies Premium

Monday

 • DIE HARD 4
 • THE LAST FACE

Tuesday

 • G.I. JOE: RETALIATION
 • BATTLE OF THE SEXES

Wednesday

 • MEN IN BLACK II
 • REVOLT

Thursday

 • TERMINATOR GENISYS
 • SOLACE

Friday

 • MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL
 • WAR FOR THE PLANET OF THE APES

Saturday

 • BLACK PANTHER
 • NOVEMBER CRIMINALS

Sunday

 • MAZE RUNNER: THE DEATH CURE
 • STATUS UPDATE