គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

FFM HD

Friday

 • ROBO-DOG: AIRBORNE
 • THE STONE BOY

Saturday

 • A LITTLE PRINCESS
 • A FISH TALE

Sunday

 • THE KARATE KID: PART II
 • THE A-LIST

Monday

 • TRUE HEART
 • TIME TOYS

Tuesday

 • THE STONE BOY
 • SCALES: MERMAIDS ARE REAL

Wednesday

 • MAX 2: WHITE HOUSE HERO
 • CUPID'S PROXY

Thursday

 • THE BROOKE ELLISON STORY
 • THE ADVENTURES OF PEPPER AND PAULA