គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

PPCTV 6 HD

Friday

 • Mix Music (Khmer, Korean, Chinese and English)
 • Khmer Hitz

Saturday

 • Mix Music (Khmer, Korean, Chinese and English)
 • Khmer Hitz

Sunday

 • Mix Music (Khmer, Korean, Chinese and English)
 • បទចម្រៀង

Monday

 • Mix Music (Khmer, Korean, Chinese and English)
 • Khmer Hitz

Tuesday

 • Mix Music (Khmer, Korean, Chinese and English)
 • Khmer Hitz

Wednesday

 • Mix Music (Khmer, Korean, Chinese and English)
 • Khmer Hitz

Thursday

 • Mix Music (Khmer, Korean, Chinese and English)
 • Khmer Hitz