គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Saturday

 • Border Control Spain (S1)
 • American Chopper (S2)

Sunday

 • Virus Special: Killer Outbreaks (S1)
 • Storm Chasers (S1)

Monday

 • American Chopper (S2)
 • Ed Stafford: Left For Dead (S1)

Tuesday

 • Supertruckers (S3)
 • Gold Rush (S10)

Wednesday

 • Man Vs Bear (S1)
 • Virus Special: Invisible Killers (S1)

Thursday

 • Contact (S1)
 • Richard Hammond's Big (S1)

Friday

 • Kindig Customs (S6)
 • Street Outlaws: No Prep Kings (S1)