គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

DIVA

Sunday

 • Love, Once And Always
 • A Night To Regret

Monday

 • Shrek
 • Just For Laughs: Gags (S15)

Tuesday

 • My Kitchen Rules (S10)
 • Videofashion News (S1)

Wednesday

 • My Kitchen Rules (S10)
 • Videofashion News (S1)

Thursday

 • Style Me Now
 • Videofashion News (S1)

Friday

 • Crazy Beautiful Weddings (S1)
 • Crazy Beautiful Weddings (S1)

Saturday