គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

AXN Movies

Monday

 • VALOR (SEASON 1)
 • KILLJOYS (SEASON 2)

Tuesday

 • VALOR (SEASON 1)
 • KILLJOYS (SEASON 2)

Wednesday

 • VALOR (SEASON 1)
 • KILLJOYS (SEASON 2)

Thursday

 • VALOR (SEASON 1)
 • KILLJOYS (SEASON 2)

Friday

 • VALOR (SEASON 1)
 • KILLJOYS (SEASON 2)

Saturday

 • RUDE(ISH) TUBE
 • AMERICA'S GOT TALENT (SEASON 13)

Sunday

 • RUDE(ISH) TUBE
 • AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8)