គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Movies Premium

Wednesday

 • SPIDER-MAN 2
 • EVEREST

Thursday

 • G.I. JOE: THE RISE OF COBRA
 • SPEED

Friday

 • BLOOD MONEY
 • PREDATOR 2

Saturday

 • THE SHAPE OF WATER
 • THE SECRET SCRIPTURE

Sunday

 • RED SPARROW
 • DETROIT

Monday

 • LOGAN LUCKY
 • G.I. JOE: RETALIATION

Tuesday

 • RIDE ALONG 2
 • UNLOCKED