គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Action Movies

Tuesday

 • HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS
 • THE VOID

Wednesday

 • DEAD ON ARRIVAL
 • ARMED RESPONSE

Thursday

 • ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER
 • SPEED

Friday

 • KHALI THE KILLER
 • SURROGATES

Saturday

 • HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS
 • MANDY

Sunday

 • BLOOD MONEY
 • IT CAME FROM THE DESERT

Monday

 • THE MIDNIGHT MAN
 • RECOVERY