គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Saturday

 • Border Control: Spain (S1)
 • Diana: Tragedy Or Treason? (S1)

Sunday

 • Alaska: The Last Frontier (S8)
 • Cal Fire (S1)

Monday

 • Alaskan Bush People (S4)
 • Ed Stafford: First Man Out (S1)

Tuesday

 • River Of No Return (S1)
 • Gold Rush (S11)

Wednesday

 • Expedition To The Edge (S1)
 • Alaska: The Last Frontier (S8)

Thursday

 • Gold Rush: Parker's Trail (S3)
 • Alaskan Bush People (S4)

Friday

 • Supertruckers (S3)
 • Street Outlaws: Memphis (S2)