គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Discovery

Monday

Tuesday

Wednesday

  • Gold Rush: Parker's Trail (S2)
  • Alaskan Bush People (S4)

Thursday

Friday

  • Bering Sea Gold Special (S9)
  • Gold Rush (S11)

Saturday

Sunday