គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Movies Premium

Monday

 • ROBIN HOOD (2018)
 • CREED II

Tuesday

 • I THINK WE'RE ALONE NOW
 • THE CORRUPTED

Wednesday

 • DEADLY SHORES
 • PRIMAL

Thursday

 • INFERNO
 • THE MURDER OF NICOLE BROWN SIMPSON

Friday

 • 13 HOURS
 • EAGLE EYE

Saturday

 • THE CORRUPTED
 • I STILL SEE YOU

Sunday

 • STUBER
 • SCARY MOVIE 4