គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Action Movies

Tuesday

 • THE ROCK
 • MISSION TO MARS

Wednesday

 • ULTIMATE JUSTICE
 • THREE FUGITIVES

Thursday

 • ESCAPE ROOM
 • THE NIGHT WATCHMEN

Friday

 • MISSION: IMPOSSIBLE
 • SPEED 2: CRUISE CONTROL

Saturday

 • THE NIGHT WATCHMEN
 • RAIDERS OF THE LOST ARK

Sunday

 • NERVE
 • THE ART OF WAR III: RETRIBUTION

Monday

 • THREE FUGITIVES
 • THE NIGHT WATCHMEN