គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

PPCTV 6 HD

Wednesday

  • Mix Music (Khmer, Korean, Chinese and English)
  • Khmer Hitz

Thursday

  • Mix Music (Khmer, Korean, Chinese and English)
  • Khmer Hitz

Friday

  • Mix Music (Khmer, Korean, Chinese and English)
  • Khmer Hitz

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday