គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

SONY ONE

Friday

 • VIP
 • VIP

Saturday

 • HYDE JEKYLL, ME
 • HYDE JEKYLL, ME

Sunday

 • LAW OF THE JUNGLE IN SUNDA ISLANDS
 • BIG ISSUE

Monday

 • ROMANTIC DOCTOR, TEACHER KIM
 • ROMANTIC DOCTOR, TEACHER KIM

Tuesday

 • ROMANTIC DOCTOR, TEACHER KIM
 • ROMANTIC DOCTOR, TEACHER KIM

Wednesday

 • ROMANTIC DOCTOR, TEACHER KIM
 • ROMANTIC DOCTOR, TEACHER KIM

Thursday

 • ROMANTIC DOCTOR, TEACHER KIM
 • ROMANTIC DOCTOR, TEACHER KIM