គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Animax HD

Tuesday

  • SAIYUKI RELOAD BLAST
  • HUNTER X HUNTER

Wednesday

  • SAIYUKI RELOAD BLAST
  • HUNTER X HUNTER

Thursday

  • SAIYUKI RELOAD BLAST
  • HUNTER X HUNTER

Friday

  • SAIYUKI RELOAD BLAST
  • HUNTER X HUNTER

Saturday

  • HUNTER X HUNTER
  • HUNTER X HUNTER

Sunday

Monday