គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Fox Action Movies

Sunday

  • TREASURE HUNTER: LEGEND OF THE WHITE WITCH
  • ULTIMATE JUSTICE

Monday

  • PARTY CRASHER
  • SPECIES II

Tuesday

  • ACCELERATION
  • THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO

Wednesday

  • HARD NIGHT FALLING
  • INTRUDERS (2015)

Thursday

Friday

Saturday