គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

AXN Movies

Thursday

 • SONGLAND (SEASON 1)
 • NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10)

Friday

 • SONGLAND (SEASON 1)
 • NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10)

Saturday

 • AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10)
 • AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10)

Sunday

 • VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1)
 • VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1)

Monday

 • SONGLAND (SEASON 1)
 • NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10)

Tuesday

 • SONGLAND (SEASON 1)
 • NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10)

Wednesday

 • SONGLAND (SEASON 1)
 • NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10)