គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

History HD

Saturday

 • UFOs: Dangerous Encounters Exposed
 • Hangar 1: The UFO Files

Sunday

 • History Drama: Project Blue Book (S2)
 • Unidentified: Inside America's UFO Investigation

Monday

 • Hangar 1: The UFO Files
 • UFOs: Top Secret Alien Files

Tuesday

 • Pawn Stars (S20)
 • Pawn Stars (S19)

Wednesday

 • Ancient Aliens (S12)
 • Unidentified: Inside America's UFO Investigation

Thursday

 • History Drama: Project Blue Book (S2)
 • Lost Gold Of World War II

Friday

 • The Strongest Man In History
 • History Drama: Vikings (S6)