គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ​រញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំ 


The Week's Schedule

Animax HD

Saturday

 • INUYASHA
 • INUYASHA

Sunday

 • BEST OF ANIMAX
 • YO-KAI WATCH SHADOWSIDE

Monday

 • ROKUDENASHI MAJUTSU KOUSHI TO AKASHIC RECORDS
 • INUYASHA

Tuesday

 • ROKUDENASHI MAJUTSU KOUSHI TO AKASHIC RECORDS
 • INUYASHA

Wednesday

 • ROKUDENASHI MAJUTSU KOUSHI TO AKASHIC RECORDS
 • INUYASHA

Thursday

 • ROKUDENASHI MAJUTSU KOUSHI TO AKASHIC RECORDS
 • INUYASHA

Friday

 • ROKUDENASHI MAJUTSU KOUSHI TO AKASHIC RECORDS
 • INUYASHA